Nieuws

Gevolgen outplacement voor kosten 

 
Bij een door de werkgever voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt in toenemende mate , met name bij werknemers in hogere functies de mogelijkheid om de hoek kijken van outplacement.
Outplacement kan zijn oorzaak vinden in het minder functioneren van (oudere) werknemers, reorganisatie (of een combinatie van die twee) of in een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. Outplacement veronderstelt medewerking van de werknemer. Outplacementbegeleiding wordt meestal geboden door externe outplacementbureaus maar ook een eigen opzet binnen het bedrijf, bijvoorbeeld bij reorganisaties is mogelijk.
 
Outplacement strekt allereerst ten voordele van de werkgever omdat hij het risico van de vergoedingen bij kennelijk redelijke ontslagen of ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan beperken. De beperking van het financiële risico hangt vooral samen met de grotere kans van slagen op het vinden van een aansluitende dienstbetrekking door de werknemer. Outplacement kan echter niet in de plaats van een vergoeding komen.
Een werknemer kan echter ook baat hebben bij outplacement daar een soepele beëindiging van de arbeidsverhouding wordt beoogd. Hij zou krachtens artikel 7:611 BW van de werkgever kunnen vorderen. Nadeel is dat werknemer impliciet zou erkennen dat er sprake is van veranderende omstandigheden, een ontbindingsgrond.
Indien een werknemer niet in een bestaande functie kan worden gehandhaafd is het volgende van belang:
De werkgever dient de mogelijkheden van omscholing te onderzoeken, daarna kan outplacement aan de orde komen. Outplacement en de daaraan verbonden voorwaarden kunnen ook worden opgenomen in de gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Ook de kosten van outplacement worden hierin meegenomen. De werknemer is in de meeste gevallen vrij om een outplacementbureau naar keuze te nemen voor de verzorging van het outplacementtraject.

Concluderend kan worden gesteld dat outplacement niet alleen de ontslagprocedure versoepeld maar ook de kosten voor de organisatie op langere termijn beperkt.